Tlačiť Tlačiť
Tlačiť

Ochrana osobných údajov GDPR feed

Ochrana osobných údajov

Dodávateľ sa zaväzuje neposkytnúť osobné údaje tretej strane pre akékoľvek účely, pokiaľ k tomu zákazník nedá súhlas. Používaním tohto internetového obchodu zákazník súhlasí so zhromažďovaním a používaním informácií o jeho nákupoch za vyššie stanovených podmienok.

Predávajúci týmto oznamuje kupujúcemu, že  zmysle ust. § 10 ods. 3 písm. b) zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZnOOÚ“)  predávajúci ako prevádzkovateľ bude v procese uzatvárania kúpnej zmluvy spracúvať osobné údaje kupujúceho bez jeho súhlasu ako dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov kupujúceho bude vykonávané predávajúcim v predzmluvných vzťahoch s kupujúcim a spracúvanie osobných údajov kupujúceho je nevyhnutné na plnenie z kúpnej zmluvy, v ktorej vystupuje kupujúci ako jedna zo zmluvných strán.

Ochrana osobných údajov

  1. Firma ADRIANA ZEDNÍČKOVÁ - ADRIA, so sídlom RAKOVICE 225, 92208 RAKOVICE, zapísaná v obchodnom registri okresného súdu Piešťany,
    pod číslom :230-13197, v Piešťanoch dňa 30.09.2005 , je prevádzkovateľ webových stránok www.adriababy.sk
  2. firma ADRIANA ZEDNÍČKOVÁ - ADRIA, ako správca osobných údajov podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) číslo 2016/679 a o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov. Firma spracováva tieto osobné údaje:
  1. Osobné údaje uvedené v odseku A), je potrebné spracovať za účelom vytvorenia užívateľského účtu, ponuky služieb a informovanie sa k dostupnosti produktu/služby. Takéto spracovanie osobných údajov umožňuje článok 6 odstavec 1 písmeno b) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) číslo 2016/679. Tieto osobné údaje bude firma ADRIANA ZEDNÍČKOVÁ – ADRIA, spracovávať po celu dobu  pokiaľ zákazník využíva svoj účet.
  2. Osobné údaje spracováva spracovateľ, firma ADRIANA ZEDNÍČKOVÁ - ADRIA
  3. Návštevník má právo podľa nariadenia EU: